top of page

út 09. 11.

|

Pentahotel Prague

Whistleblowing

• Whistleblowing – účinný nástroj prevence a detekce nezákonného jednání na pracovišti • Tvorba a implementace procesu whistleblowingu - zkušenosti z firemní praxe • Jak získat důvěrné informace o etickém konfliktu včas – doporučení forenzního psychologa

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

09. 11. 2021 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

JUDr. Petra Sochorová, Ph. D.

Counsel

HAVEL & PARTNERS

Petra Sochorová se specializuje zejména na pracovní právo, problematiku osobních údajů v pracovněprávních vztazích, compliance a interní investigace.

V oblasti pracovního práva se zaměřuje na přípravu smluvní dokumentace pro top manažery/členy statutárních orgánů, pracovněprávní aspekty fúzí, akvizic a restrukturalizací, včetně převodu zaměstnanců, vyjednávání a komunikaci s klíčovými zaměstnanci a odborovými organizacemi. Dále má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství v celém spektru každodenních záležitostí společností, jako jsou disciplinární řízení, propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání narovnání a předcházení soudním sporů se zaměstnanci, diskriminace, odměňování, monitoring či oblast státní služby.

V oblasti compliance a interních investigací má bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství prostřednictvím komplexních vyšetřování zahrnující vyšetřování jednání a stížností zaměstnanců, whistleblowing, poskytování poradenství v oblasti oznamovacích povinností vyplývajících z takovýchto vyšetřování a poskytování podpory při dalším řízení či interním postupu.

Pravidelně přednáší a přispívá do publikací věnovaných pracovnímu právu a dalších periodik v České republice i v zahraničí.

Bc. Miloš Kamarýt

Expert služeb interního šetření

T-Mobile Czech Republic a.s.

V současné době pracuje v T-Mobile Czech Republic, a.s. na pozici Expert služeb interního šetření na oddělení Compliance, kde je odpovědný za odhalování a vyšetřování interní zaměstnanecké kriminality, tvorbu metodiky vyšetřování zaměstnanecké kriminality, včetně implementace preventivních opatření. Dále je odpovědný za řízení plnění zákonných povinností společnosti T-Mobile směrem ke státním autoritám v oblasti Data Retention a Legálního monitoringu. Miloš Kamarýt byl odpovědný za bezpečnostní projekty s celospolečenským dopadem v oblasti využití geolokačních systémů. Do společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. nastoupil v roce 2002.

V letech 1999 - 2002 pracoval jako policejní vyšetřovatel násilné trestné činnosti.

Je absolventem bakalářského stupně bezpečnostně-právního studia na Policejní akademii České republiky.

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí.

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi.

Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

 

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

 

9:15 – 10:45 

Whistleblowing – účinný nástroj prevence a detekce nezákonného jednání na pracovišti

JUDr. Petra Sochorová, Ph. D.

Counsel

HAVEL & PARTNERS

 • Tvorba „dobré“ firemní kultury  a „Tone of the top“

            ◦ Požadavek etického chování

            ◦ Loajalita zaměstnanců a ochrana reputace firmy

            ◦ Jaké hodnoty a normy ve firmě platí

            ◦ Je standardem na neetické chování upozorňovat?

 • Posílení transparentnosti firemní kultury

           ◦ firemní prostředí a vzory chování

           ◦ sdělování významných obav zaměstnanců ohledně funkčnosti a efektivnosti řídicího a       kontrolního systému mimo běžné informační toky

           ◦ kdo přijímá oznámení?

 • Jak řídit proces whistleblowingu, abychom maximalizovali přínos pro firmu

          ◦ zabránění vzniku / navýšení materiální škody nebo reputačního rizika

 • Zajištění anonymity, důvěrnosti, důvěryhodnosti a zpětné vazba pro oznamovatele
 • Získávání  podnětů  - jejich relevantnost a kvalita

          ◦ kontinuální proškolování zaměstnanců – co organizace považuje za nekalé jednání, jak se       zachovat, pokud zaměstnanec na takové jednání narazí

          ◦ písemné oznámení x ústní oznámení x osobní schůzka

 • Zajištění ochrany whistleblowera před nerovným jednáním, odvetným opatřením nebo jiným nespravedlivým zacházením

         ◦ cíl – motivovat osoby, aby oznamovaly skutečnosti, jež svědčí o pochybení či protiprávním       jednání v příslušné organizaci

         ◦ záruky ochrany oznamovatelů před odvetnými opatřeními

         ◦ zvážení systému odměňování

 • Pravidelný monitoring a audit systému oznámení – posouzení fungování systému
 • Zkušenosti z praxe

 

10:45 – 11:15  

Přestávka na kávu 

11:15 – 12:45 

Tvorba a implementace procesu whistleblowingu - zkušenosti z firemní praxe

Bc. Miloš Kamarýt              Expert služeb interního šetření                T-Mobile Czech Republic a.s.

 • Ochrana značky a reputace firmy
 • Sdílené porozumění a přesvědčení
 • Integrita ohlašujícího mechanismu
 • Jak zajistit anonymitu, důvěrnost, dostupnost a duální distribuci oznámení
 • Eskalace v případě nečinnosti?
 • Definice okruhů informací, které mají být nahlášeny
 • Možnosti následné komunikace s informátorem

          ◦ anonymní podnět

          ◦ neanonymní podnět

          ◦ zprostředkovaný podnět

 • Komunikace zavedení whistleblowingu se zaměstnanci
 • Proces zpracování podnětů o podezření na podvodné jednání, vyhodnocení oznámení, související komunikace

          ◦ pečlivé, včasné a nezávislé vyšetření nahlášených podnětů

          ◦ identifikace nedostatků, okamžité nápravné opatření

 • Možnosti využití anonymních informací k vyšetřování a získávání důkazů
 • Příklady vyšetřených podvodů odhalených na základě whistleblowingu
 • Co se nám osvědčilo a co uděláme příště jinak

12:45 – 14:00 

Společný oběd

 

14:00 – 15:30 

Jak získat důvěrné informace o etickém konfliktu včas – doporučení forenzního psychologa

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.  

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

 • Svědomí a motivace - co vede oznamovatele k nahlášení podnětu
 • Výhody a nevýhody jednotlivých komunikačních nástrojů z pohledu oznamovatele a firmy (telefonní linka, písemné oznámení, webová aplikace, osobní rozhovor)
 • Jak podnítit iniciativu oznamovatelů
 • Taktika přípravy přijetí oznámení přes telefon
 • Výhody osobního rozhovoru s oznamovatelem - postoje a role tazatele
 • Strategie podněcující ochotu poskytnout informace (raport, aktivní naslouchání, vhodné otázky)
 • Překážky v úspěšném vedení rozhovoru (obranné reakce a neochota poskytnout informace)
 • Psychologické nástrahy a pasti (psychologická manipulace, empatie vs. sympatie)
 • Důvody pro neohlášení
 • Zkušenosti z praxe

15:35 - 16:00

Diskuze k tématu: Jak získat důvěrné informace o etickém konfliktu včas - doporučení forenzního psychologa

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

 

 

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci) 

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

 

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page