top of page

st 23. 9.

|

pentahotel Prague

Temná triáda a riziko podvodu založené na typu osobnosti

3 typy osobnosti spojené se zvýšeným výskytem kontraproduktivního pracovního chování: • Psychopatie – sociální nezodpovědnost • Narcismus – nadměrná sebeláska • Machiavelismus – sklon k manipulaci

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

23. 9. 2020 8:45 – 16:00

pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko

O události

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

 

Od roku 2000 slouží jako psycholog na krajském ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy. Ve své práci se zabývá podporou policejních činností, odhadem a řízením rizika, krizovým vyjednáváním, rozvojem psychosociálních kompetencí policistů, psychologickým poradenstvím a lektorskou činností v oblasti manažerských kompetencí.

Magisterské studium absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci a doktorské na Univerzitě Karlově v Praze.

Pracuje i jako dobrovolník v pražské pobočce poradny pro oběti trestných činů Bílý kruh bezpečí.

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

Jako forenzní psycholožka spolupracuje na objasňování a vyšetřování závažné trestné činnosti. Externě přednáší forenzní psychologii na Právnické fakultě UK. Je akademickou pracovnicí Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, kde se zaměřuje na otázky radikalizace a extrémního násilí.

Ve svém volnu pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Vydala několik knih, poslední se jmenuje Viktimologie pro forenzní praxi.

Absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK.

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

 

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o. 

 

9:15 – 10:45

Koncept Temná triáda a Psychopatie

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

Koncept Temná triáda 

•  Vlastnosti osob s povahovým mixem temné triády

•  3 společensky záporné rysy osobnosti  

  ◦  psychopatie

  ◦  narcismus

  ◦  machiavellismus

 Identifikace osobností Temné triády a rozvoj postupů pro analýzu osobností na rizikových pozicích 

•  Kontraproduktivní pracovní chování ve vysokých pozicích 

•  Existují nástroje pro firemní praxi pro rozpoznání/diagnostiku osobností s rysy Temné triády?

•  Měření dimenzí Temné triády 

  ◦  sebehodnotící dotazníky

  ◦  dotazníky, v nichž je jedinec posuzován jinou osobou

  ◦  Temná dvanáctka (The Dirty Dozen) a Krátká Temná Triáda (Short Dark Triad SD3)

  ◦  Self-Report Psychopathy Scale

 

Psychopatie

•  Rysy a charakteristiky psychopatické osobnosti

•  PCL – Psychopathy Checklist – Revised – diagnostikování psychopatie

  ◦  Interpersonální a citové deficity

  ◦  Symptomy týkající se protispolečenského chování

•  Co psychopaté chtějí a jaká je jejich motivace

•  Rozpoznání psychopatické osobnosti během přijímacího pohovoru 

•  Vztah mezi psychopatií a kriminálním chováním

•  Kdy jsou psychopatické vlastnosti považovány za přednost

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Narcismus

mjr. Mgr. Klára Zbořilová, PhD.

Policejní psycholožka

krajské ředitelství policie České republiky, hl. města Prahy

•  Narcismus z pohledu rysových modelů osobnosti

•  Sedm hříchů narcismu

•  Základní ingredience narcismu

•  Zranitelnost vlastního já a citlivost na kritiku

•  Neklinický x klinický narcismus

•  Nástroje k měření narcismu

  ◦  Narcissistic Personality Inventory (NPI)

•  Co narcisté chtějí a jaká je jejich motivace

•  Rozpoznání narcistické osobnosti během přijímacího pohovoru 

•  Vztah mezi narcismem a kriminálním chováním

•  Kdy jsou narcistické vlastnosti považovány za přednost

12:45 – 14:00 

Společný oběd

14:00 – 15:30

Machiavelismus

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

•  Machiavelismus jako touha po moci 

•  Machiavelismus jako sociální role

•  Profil machiavelistické osobnosti

  ◦  Machiavelismus a sociální dovednosti

  ◦  Machiavelistův mozek

  ◦  MACH ABCD

  ◦  Profilové charakteristiky 

  ◦  Emoční maska

•  Strategie chování zahrnující manipulaci s ostatními pro získání osobních cílů

•  Flexibilita v jednání – střídání kooperativních, kompetitivních a manipulativních stylů

•  Testy měřící škály machiavelismu

  ◦  MACH-IV

•  Co machiavelisté chtějí a jaká je jejich motivace

•  Rozpoznání machiavelistické osobnosti během přijímacího pohovoru

  ◦  Indikátory rizika v rozhovoru

  ◦  Indikátory rizika na pracovništi

•  Vztah mezi machiavelismem a kriminálním chováním

•  Kdy jsou machiavelistické vlastnosti považovány za přednost

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Překryv vlastností osobností temné triády

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.

Forenzní psycholožka, soudní znalkyně

 

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

 

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

 

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page