top of page

čt 18. 3.

|

LIVE STREAM – živé vysílání

Nová AML legislativa

• Novela AML zákona • Trestněprávní nástroje boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně prezentace případových studií • AML a kryptoměny

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

18. 3. 2021 8:45 – 15:30

LIVE STREAM – živé vysílání

O události

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

Mgr. Michaela Hladká, Ph.D. 

zástupkyně ředitele Analytického odboru

Finanční analytický úřad

 

Michaela Hladká je absolventkou Právnické fakulty UK a Policejní akademie České republiky. V letech 1998 až 2009 působila u Policie České republiky jako vyšetřovatelka závažné hospodářské trestné činnosti (zejména daňové trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti) nejprve v Praze, později v rámci celorepublikových útvarů. Následně byla služebně zařazena na Národní jednotce Europolu. Od roku 2010 působí na Finančním analytickém úřadu, nejprve v rámci Právního oddělení, aktuálně na pozici zástupkyně ředitele Analytického odboru a vedoucí oddělení Analýza I se zaměřením na daňovou predikativní trestnou činnost a mezinárodní spolupráci. 

 

kpt. Mgr. Michal Šmíd

metodik pro problematiku finančního šetření a legalizaci výnosů z trestné činnosti

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR

Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2006-2012) a Policejní akademii ČR v Praze (2009-2012). Po absolvování vysokoškolských studií nastoupil na odbor bezpečnostní politiky, Ministerstva vnitra ČR, na kterém zpracovával právní stanoviska v oblasti trestního a policejního práva. Specializoval se zejména na problematiku obchodování s lidmi a později na problematiku zajišťování majetku pro účely trestního řízení.

V současnosti je příslušníkem Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR, kde od roku 2017 zastává pozici metodika Policie ČR pro oblast provádění finančního šetření a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Za Českou republiku se v roce 2017 a 2018 spolupodílel na 5. kole mezinárodního hodnocení České republiky ze strany výbory Rady Evropy – Moneyval.     

Mgr. František Vinopal

Regulatory & Compliance lawyer

GPP & CO

 

Mgr. František Vinopal se specializuje především na oblast regulace finančních služeb v návaznosti na využití moderních technologií, finančních trhů, kryptoměn a korporátního práva.

Poradenství poskytuje jak FinTech a kryptoměnovým společnostem, tak i etablovaným subjektům působícím na finančním trhu (banky, platební instituce a instituce elektronických peněz).

František se podílel na implementačních projektech nových regulatorních požadavků dopadajících na banky a další finanční instituce. Poskytoval poradenství bankovním i nebankovním subjektům týkající se jejich vnitřní organizace, předpisů a procesů, včetně 

přípravy a analýzy smluvní dokumentace. Má cenné zkušeno sti s přípravou přijetí cenných papírů významné české banky k obchodování na Burze cenných papírů Praha.

Dále vedl regulatorní projekty pro oblast ochrany osobních údajů (GDPR), platebních služeb (PSD), praní špinavých peněz (AML) a obezřetnostní regulace (CRR/CRD).

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Připojení k semináři

 

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

 

9:15 – 10:45 

Novela AML zákona

Mgr. Michaela Hladká, Ph.D. 

zástupkyně ředitele Analytického odboru 

Finanční analytický úřad

 

•  Důvody změn AML zákona

  ◦  Legislativní reakce na V. AML směrnici

  ◦  Zapracování vybraných doporučení z hodnocení ČR Výborem MONEYVAL ve věci implementace     Doporučení FATF

•  Rozšíření okruhu povinných osob a omezení s tímto statutem spojených

•  Změna procesu identifikace a kontroly klienta 

  ◦  Revize identifikace kontrolní platbou

  ◦  Zavedení nových způsobů distanční identifikace

  ◦  Revize úpravy zjednodušené identifikace a kontroly klienta

  ◦  Zesílená identifikace a kontrola klienta 

  ◦  Zákaz přebírání identifikace, jež byla provedena nedostatečně       spolehlivými metodami

•  Reforma správního trestání

•  Úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů

•  Změny údajů shromažďovaných v centrální evidenci účtů

•  Zpřesnění právní úpravy v hazardních hrách

 

10:45 – 11:00  

Přestávka na kávu 

11:00 – 12:30 

Trestněprávní nástroje boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně prezentace případových studií 

kpt. Mgr. Michal Šmíd

metodik pro problematiku finančního šetření a legalizaci výnosů z trestné činnosti

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR

•  Skutková podstata trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti (ve znění zákonů č. 287/2018 Sb. a č. 333/2020 Sb.)

  ◦  vymezení pojmů nástroje TČ a výnosů z TČ (bezprostřední a zprostředkovaný) v obecné části     trestního zákoníku

  ◦  základní a kvalifikované skutkové podstaty § 216 a § 217 TZ

  ◦  kvalifikované skutkové podstaty § 216 a § 217 TZ

  ◦  ukládání trestních sankcí

  ◦  judikatura

•  Evropské právo

  ◦  Směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (2018/1673 ze dne 23.10.2018)

  ◦  Směrnice o stanovení pravidel k usnadňování používání finančních a dalších informací k prevenci,     odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů (2019/1153 ze dne 20.6.2019)

•  Praktický pohled policejního orgánu na trestní postih legalizace výnosů z trestné činnosti

  ◦  spolupráce Policie ČR s Finančním analytickým úřadem 

  ◦  provádění finančního šetření - zajišťování majetku pro účely trestního řízení

  ◦  typologie případů generujících největší výnosy z trestné činnosti

  ◦  obecný popis případů z praxe (případová studie)

 

12:30 – 13:30 

Přestávka na oběd

 

13:30 – 15:30 

AML a kryptoměny

Mgr. František Vinopal 

Regulatory & Compliance lawyer 

GPP & CO

 

•  Právní úprava virtuální měny

  ◦  Co jsou kryptoměny z právního pohledu? A co kryptoaktiva?

  ◦  Úprava v rámci českého soukromého x veřejného práva

  ◦  Kryptoměny a FAÚ – od metodického pokynu až k jeho zrušení (2013 - 2017)

  ◦  Kryptoměny a ČNB – nepomáhat a neškodit (2014 - 2018)

  ◦  Kryptoměny a MF – implementujeme, nerušit ( Zákon o platebním styku 370/2017 a PSD2 / AML     zákon a V. AML směrnice)

  ◦  Mezinárodní legislativa a regulace (Doporučení FATF k virtuálním aktivům a k nim spojeným     službám z 2018 - 2019 a jiné “softlaw“)

•  Rizika asociovaná s virtuálními měnami

  ◦  Trestněprávní rizika (s důrazem na AML/CFT rizika, kryptoměnové trestné činy a ohrožování     oběhu tuzemských peněz)

  ◦  Soukromoprávní rizika (s důrazem na veřejné nabízení kryptoměn a ochranu investorů /     spotřebitele)

•  V. AML směrnice a možnosti mitigace AML/CFT rizik

  ◦  Customer due diligence

  ◦  Monitorování transakcí

  ◦  Uchovávání záznamů

•  Budoucnost kryptoměn a očekávaný vývoj jejich regulace

 ◦  Požadavky na transparentnost a zveřejňování při vydávání kryptoaktiv a jejich přijetí k    obchodování

 ◦  Povolování poskytovatelů služeb souvisejících s a dohled nad nimi

 ◦  Provoz, organizaci a řízení a poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy

 ◦  Pravidla o ochraně spotřebitele při vydávání, obchodování, směně a úschově kryptoaktiv

 ◦  Opatření k zabránění zneužívání trhu a tím zajištění integrity trhů s kryptoaktivy.

 

 

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

 

 

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci) 

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

 

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page