top of page

st 26. 4.

|

Pentahotel Prague (salonek P6)

Business Continuity Planning - krizové plánování - praktické zkušenosti

• Tvorba BCP plánu, praktický způsob provádění BIA a výběr strategií obnovy • Testování BCP na konkrétní krizové scénáře a zkušenosti z krizových událostí • Vedení krizového týmu a krizová komunikace

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

26. 4. 2023 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague (salonek P6), Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Šimon Kubrt Business Continuity Specialist

T-Mobile Czech Republic a.s.

Aktuálně zastává pozici BCM specialisty v T-Mobile Czech Republic a.s. Je zodpovědný za tvorbu BCP a jeho testování, rizikové analýzy, BIAa a implementaci BCM. Mimo BCM a krizového řízení se věnuje i projektům okolo tísňové komunikace a vzdělávání zaměstnanců v oblasti bezpečnostních témat. Další aktivitou spojenou s krizovým řízením a BCM je vedení přednášek na Policejní Akademii ČR o praktické stránce BCM.

Je absolventem Policejní Akademie České republiky v Praze na fakultě Bezpečnostního managementu. Během posledního roku na vysoké škole pracoval jako BCM manažer pro UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia a.s..  Mimo bezpečnostní oblast spolupracuje s neziskovou organizací Asociace genové terapie – ASGENT.

RNDr. Ladislav Csiba

Business Continuity Manager

GasNet, s.r.o.

Již více než 15 let pracuje jako Business Continuity and Crisis Manager se zkušenostmi v evropských a asijských regionech.

Zaměřuje se na praktický přístup k implementaci, údržbě a zlepšování Business Continuity Managementu v rámci společnosti.

Jeho klíčové kompetence pokrývají celý cyklus BCM:

počínaje aktualizací příslušných politik kontinuity podnikání, aby byly splněny potřeby společnosti,

provádění analýzy podnikatelských dopadů k pochopení potřeb společnosti a

následuje tvorba plánů kontinuity podnikání a jejich testování, abychom měli jistotu, že je společnost připravena čelit jakékoli krizi.

Součástí je i příprava Redbooku a úzká spolupráce s IT oddělením v oblasti Disaster recovery.

Jeho hlavním cílem je identifikovat a analyzovat rizika a poskytovat vhodná řešení.

Výsledkem jeho práce je podávání zpráv vrchnímu vedení o připravenosti na krizi a odolnosti organizace.

Ladislav je certifikovaný odborník v oblasti BCM v International Association of Risk and Compliance Professionals (IARCP) a v Business Continuity Institute (BCI), pravidelně přednáší na konferencích s tematikou BCM.

PhDr. Miroslav Vymyslický

lektor krizové komunikace a vyjednávání

PhDr. Miroslav Vymyslický pracoval 30 let u Útvaru rychlého nasazení Policie ČR. Většinu času jako národní koordinátor krizového vyjednávání. Lektorsky zajišťoval vzdělávání policejních vyjednavačů a vyššího policejního managementu v oblasti krizové komunikace a řízení protiteroristických policejních akcí. Je absolventem Policejní akademie a celé řady mezinárodních kurzů a stáží v oblasti krizového vyjednávání v případech zadržování rukojmí, vydírání a únosů osob. Dlouhodobě se zabývá krizovou komunikací a její úlohou při řešení krizových situací v soukromém i státním sektoru. O svých zkušenostech v oblasti krizové komunikace přednáší pro ozbrojené sbory, státní a soukromé organizace.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Tvorba BCP plánu,  praktický způsob provádění BIA a výběr strategií obnovy

Mgr. Šimon Kubrt   Business Continuity Specialist

T-Mobile Czech Republic a.s.

 •  Proč jsme BCP zavedli, jaký je jeho cíl a přínosy

 •  Analýza dopadů  a zhodnocení hrozeb  (Business Impact Analysis)

        o  Co vše BIA zahrnuje a pojmy v cyklu BCM

        o  Jaké postupy se při tvorbě BIA v praxi osvědčily  a proč (využitelnost pre-BIA)

        o  Určení dopadu nedostupnosti  nebo výpadku

        o  Identifikace kritických procesů a stanovení maximální přípustné doby nedostupnosti

        o  Jaké další údaje lze získat v průběhu BIA

 •  Zajištění kontinuity od poskytovatelů služeb

 •  Tvorba BC plánů

        o  Konkrétní náplň BC plánu

        o  Zabezpečení nejkritičtějších funkcí a výběr strategií obnovy

        o  Využitelnost BC plánů

        o  Testování

        o  Aktualizace

 •  Způsob aktivace BCP v případě mimořádné události

 •  Využitelnost softwarových nástrojů pro BIA a BCP

 •  Co se nám již podařilo a na co se chceme soustředit do budoucna

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Testování BCP na konkrétní krizové scénáře a zkušenosti z krizových událostí

RNDr. Ladislav Csiba

Business Continuity Manager

GasNet, s.r.o.

 •  Navržení vhodného, řešitelného testovacího scénáře

 •  Příprava na testování

 •  Výběr vhodných účastníků

 •  Vedení testu

 •  Vyhodnocení výsledků testu

 •  Co uděláme příště jinak

 •  Zjištění a doporučení pro zlepšení BCP plánu

 •  Charakteristika krizových událostí

 •  Popis krizového řízení

 •  Svolání týmu krizového řízení

 •  Zvládání krizového stavu

 •  Podpůrné nástroje pro řešení krizového stavu

 •  Období obnovy

 •  Vyčíslení škod způsobených krizovými událostmi

 •  Návrh změn v krizovém plánu

 •  Zavedení nových opatření a strategií obnovy

 •  Jaké dovednosti a vlastnosti členů krizového týmu jsou důležité pro dobré zvládnutí krizových událostí

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Vedení krizového týmu a krizová komunikace

PhDr. Miroslav Vymyslický

lektor krizové komunikace a vyjednávání

 •  Jasné rozdělení rolí a zodpovědností v rámci krizového týmu

 •  Využití nástrojů systému velení/příkazů při řešení incidentů a role leadra

 •  Krizové myšlení

 •  Psychická a fyzická odolnost vůči nenadálým situacím

        o  Práce s emocemi (strach, hrůza, apatie, popření, zlost) a zabránění panice

        o  Praktické dovednosti a zkušenosti

 •  Bezprostřední reakce po krizové události

        o  Zhodnocení incidentu

        o  Stanovení jeho vážnosti a potenciálu pro eliminaci

 •  Krizová komunikace

        o  Jak se chovat a co říkat v rámci krizové komunikace

        o  Mluvčí

        o  Jak sdělovat v krizové situaci důležité informace

        o  Význam a využití internetu a sociálních sítí

        o  Komunikace s médii

 •  Zkušenosti z krizových událostí, které se staly

15:35 - 16:00

Diskuze k tématu Vedení krizového týmu a krizová komunikace

PhDr. Miroslav Vymyslický

lektor krizové komunikace a vyjednávání

Účastnický poplatek: 12.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page