top of page

st 18. 5.

|

Pentahotel Prague

AML fokus

• Správní dozor nad plněním povinností AML zákona a změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021 • Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – praktické aspekty dopadu implementace požadavků V. směrnice AML • Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

18. 5. 2022 8:45 – 16:00

Pentahotel Prague , Sokolovská 112, Karlín, 186 00 Praha-Praha 8, Česko

O události

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Filip Hofman

Kontrolor a specialista řízení rizik v oblasti AML

Finanční analytický úřad

Mgr. Filip Hofman působí od listopadu 2019 na Finančním analytickém úřadě na pozici kontrolora a specialisty řízení rizik v oblasti AML a má mimo jiné na starosti i vedení správních řízení.

Do října roku 2019 pracoval jako bezpečnostní analytik Národního bezpečnostního úřadu a Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kde analyzoval a zaujímal stanoviska k různým materiálům z bezpečnostního a ekonomického hlediska a prováděl metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací.

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Adam Hexner je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2009–2015). Od roku 2015 působí v oddělení civilního práva legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR. Zabývá se různými oblastmi soukromého práva hmotného. Specializuje se dále pak na problematiku veřejných rejstříků, evidenci svěřenských fondů a evidenci skutečných majitelů.

Ing. Teo Filip

Manažer týmu Prevence a detekce

Česká spořitelna

Teo Filip se dlouhodobě věnuje oblasti operačních rizik a finanční kriminality. Působí zejména v datové oblasti, píše databázové skripty na detekci podvodů a přibližuje bankovní data ostatním kolegům v pochopitelné formě. Úzce spolupracuje s týmem AML. Vytvořil několik datových nástrojů na detekci transakčních a úvěrových podvodů. Podílel se na tvorbě pokročilého modelu AML transakčního monitoringu. V České spořitelně vede tým Prevence a detekce finanční kriminality, který zároveň poskytuje datovou podporu pro AML a Compliance.

Vystudoval obor Bankovnictví a pojišťovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

9:15 – 10:45

Správní dozor nad plněním povinností AML zákona a změny v oblasti správního trestání od 1. 1. 2021

Mgr. Filip Hofman           Kontrolor a specialista řízení rizik v oblasti AML            Finanční analytický úřad

Výkon správního dozoru - primární dozorčí úřad (FAÚ) a sektorové dozorčí úřady (ČNB, celní úřady, ČOI, profesní komory)

Subsidiární pravomoc FAÚ v případě nečinnosti komory

Průběh kontrol (zahájení, vzorek klientů, rizikově orientovaný přístup, kontrolní protokol, námitky, ukončení)

Zahájení a průběh řízení o přestupku (příkaz, odpor, rozhodnutí, odvolání)

Skutkové podstaty přestupků podle AML zákona [základní a kvalifikované (tj. přestupky spáchané závažně, opakovaně nebo soustavně)]

Zvýšení sankcí, které je možné udělit pachateli přestupku podle části 6. AML zákona a rozšíření druhů ukládaných trestů

Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské činnosti nebo k uložení sankce

10:45 – 11:15

Přestávka na kávu

11:15 – 12:45

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – praktické aspekty dopadu implementace požadavků V. směrnice AML

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Reforma vymezení osoby skutečného majitele

   o Materiální, formální x náhradní definice

   o Koncový příjemce x osoba s koncovým vlivem x s rozhodujícím vlivem x osoba ve vrcholném vedení x významní         příjemci podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích

Povinnost získat a průběžně zazanamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření tototožnosti skutečného majitele

Součinnost skutečného majitele i osob, které zprostředkovávají jeho vztah k evidující osobě

Oznamovací povinnost veškerých nesrovnalostí v evidenci, které zjistí při při výkonu své činnosti povinné osoby a orgány veřejné moci

Sankce za porušení povinnosti zápisu skutečného majitele do evidence

Formální publicita evidence - kdo může do evidence nahlížet a za jakých podmínek

Okruh zapisovaných skutečností

Zápis do evidence rejstříkovým soudem x přímý zápis do evidence notářem x automatický průpis skutečností zapsaných do veřejného rejstříku

Evidence u jiných osob

Neoprávněnéný zápis – možnosti obrany

Přechodná ustanovení k nové úpravě

Možnosti rozkrývání skutečných majitelů pomocí otevřených zdrojů

12:45 – 14:00

Společný oběd

14:00 – 15:30

Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Ing. Teo Filip      Manažer týmu Prevence a detekce      Česká spořitelna, a.s.

Nástroje transakčního monitoringu, jejich výhody a nevýhody

Jednoduchá pravidla

     o Pokročilá pravidla a scénáře

     o Profily a jejich tvorba

     o Pokročilé modely

Tvorba pokročilého modelu (AI)

     o Lidé, prostředí a nástroje

     o Cíl modelu

     o Dohled

     o Příprava dat

     o Volba modelu

     o Trénování

     o Testování

     o Výsledky modelu

     o Zobrazení výsledků (alertů)

Specifika prediktivních modelů

     o Důvěryhodnost modelu

     o Srozumitelnost výsledků

     o Adaptace modelu na změny

     o Použití externích vstupů

     o Schopnost detekovat anomálie

     o Etický rozměr

     o Použití v on-line monitoringu

15:35 – 16:00

Diskuze k tématu: Využití umělé inteligence (AI) v AML transakčním monitoringu

Ing. Teo Filip      Manažer týmu Prevence a detekce      Česká spořitelna

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci)

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky.

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.

Share This Event

bottom of page