top of page

čt 24. 9.

|

pentahotel Prague

AML aktuálně

• 5. AML směrnice Evropské komise v praxi • Evidence skutečných majitelů v praxi • Mezinárodní sankce v praxi

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

24. 9. 2020 8:45 – 16:00

pentahotel Prague, Sokolovská 112, 186 00 Karlín, Česko

O události

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

Mgr. Martina Chrástková

Právnička

Mezinárodní a právní oddělení

Finanční analytický úřad

 

Od počátku roku 2018 působí na pozici právničky na Finančním analytickém úřadu, odbor Právní, oddělení Mezinárodní a právní, kde je v současné době jednou z jejích činností příprava implementace V. AML směrnice a s tím související novelizace zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů.

V letech 2014 – 2017 pracovala na Ministerstvu financí České republiky, odbor Legislativa a právní služby, oddělení Právní zastupování a poradenství, kde se věnovala především veřejnému právu. Hlavní náplní její činnosti bylo zastupování České republiky – Ministerstva financí v řízeních dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. V rámci právního zastupování zastupovala v řízeních před soudem rovněž tehdejší Finanční analytický útvar Ministerstva financí. 

Martina Chrástková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

Adam Hexner je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2009–2015). Od roku 2015 působí v oddělení civilního práva legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR. Zabývá se různými oblastmi soukromého práva hmotného. Specializuje se dále pak na problematiku veřejných rejstříků, evidenci svěřenských fondů a evidenci skutečných majitelů.

 

Mgr. Petr Korbáš

Vrchní rada

Finanční analytický úřad

 

Pracovně je zařazen jako vrchní rada na Mezinárodním a právním oddělení Právního odboru Finančního analytického úřadu, který je od r. 2017 právním nástupcem zaniklého Finančního analytického útvaru Ministerstva financí. 

Před příchodem na Ministerstvo financí v r. 2006 pracoval dlouhou řadu let u Policie ČR, kde jako vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti postupně prošel všemi stupni tehdejších úřadů vyšetřování od okresního až po Úřad vyšetřování pro ČR, později Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia.  

Na FAÚ se od počátku věnuje především problematice mezinárodních sankcí a agendám s ní úzce souvisejícím. V době prvního předsednictví ČR v Radě EU v r. 2009 se za ČR spolupodílel na řízení sankční formace pracovní skupiny Radů pro vnější vztahy (RELEX) v Bruselu. V letech 2010 – 2012 vedl tehdy nově zřízené kontrolní oddělení FAÚ. Od počátku r. 2013 se již kontinuálně věnuje výhradně problematice mezinárodních sankcí a agendám s ní souvisejícím. Na téma mezinárodních sankcí a jejich praktického uplatňování často vystupuje na odborných seminářích a před podnikatelskou veřejností. 

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

 

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

 

9:15 – 10:45 

5. AML směrnice Evropské komise v praxi

Mgr. Martina Chrástková         Právnička, Mezinárodní a právní oddělení        Finanční analytický úřad

 

•  Důvody a proces přijetí 5. AMLD

•  Zařazení dalších subjektů mezi povinné osoby

•  Snížení limitů pro anonymní předplacené karty

•  Využití identifikace na dálku a elektronické identifikace jako dostatečné formy ověřování   totožnosti klientů

 Problematika skutečných majitelů právnických osob (BO)

  ◦  definice skutečných majitelů

  ◦  členové statutárního orgánu

  ◦  neprůhledná vlastnická struktura a její dopady

  ◦  veřejně přístupný registr skutečných majitelů právnických osob

•  Svěřenské fondy

•  Povinný registr bankovních účtů

•  Sjednocení přístupu vůči nespolupracujícím 3. zemím

•  Zpracování osobních údajů dle AMLD s ohledem na GDPR 

•  Rozšíření oprávnění pro finanční zpravodajské jednotky

•  Rozšíření spolupráce mezi dohledovými orgány

 

10:45 – 11:15  

Přestávka na kávu

 

11:15 – 12:45 

Evidence skutečných majitelů v praxi

Mgr. Adam Hexner

Vrchní ministerský rada

oddělení civilního práva hmotného legislativního odboru

Ministerstvo spravedlnosti ČR

 

•  Důvody pro vznik evidence skutečných majitelů

  ◦  AML zákon (zákon č. 253/2008 Sb.)

  ◦  4. a 5. AML směrnice

  ◦  Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci     svěřenských fondů

•  Evropský kontext evidence, možnosti propojení a budoucnost evidence

•  Praktické fungování evidence v podmínkách ČR      

•  Povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů

•  Určení skutečného majitele a jeho dokládání 

  ◦  Dle faktického vlivu na subjekt

  ◦  Dle formálních ukazatelů

•  Dopady nezapsání

•  Ověřování úplnosti a pravdivosti údajů zapsaných v evidenci

•  Přístup k informacím v evidenci skutečných majitelů 

  ◦  Žádost o výpis a prokázání zájmu souvisejícího s předcházením účasti na vyjmenovaných     trestných činech

  ◦  Zřízení dálkového přístupu vybraným osobám a subjektům

•  Možnosti rozkrývání skutečných majitelů pomocí otevřených zdrojů

 

12:45 – 14:00 

Společný oběd

 

14:00 – 15:30 

Mezinárodní sankce v praxi

Mgr. Petr Korbáš               Vrchní rada             Finanční analytický úřad

 

•  Charakteristika sankcí

   ◦  Hospodářské a finanční sankce

•  Legislativa mezinárodních sankcí

•  Sankční opatření v EU

•  Mezinárodní sankce v AML zákoně

•  Mezinárodní sankce v praxi povinných osob 

   ◦  Obecné znaky porušování sankcí

   ◦  Oznamovací povinnost 

   ◦  Nakládání s majetkem podle sankčních předpisů

   ◦  Nejčastější schémata porušování mezinárodních sankcí

•  Kontrola klienta (CDD)

•  Monitoring sankcí

   ◦  Rizikově založený přístup

   ◦  Analýza transakcí a identifikace možného podezřelého chování

   ◦  Příjemce a konečný uživatel (BO) - kontrola proti sankčním seznamům a znalost vlastnické     struktury příjemce i BO

•  Reporting

•  Některé příklady porušení mezinárodních sankcí

 

15:35 - 16:00 

Diskuze k tématu: Mezinárodní sankce v praxi

Mgr. Petr Korbáš              Vrchní rada              Finanční analytický úřad

 

 

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

 

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci) 

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

 

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o.  

 

Share This Event

bottom of page