top of page

čt 20. 5.

|

LIVE STREAM – živé vysílání

AML další otázky

• Politicky exponované osoby (PEP) • Financování terorismu • Cybercrime a AML

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Datum a místo konání

20. 5. 2021 8:45 – 15:30

LIVE STREAM – živé vysílání

O události

 PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

 

Mgr. Martina Chrástková

Právnička

Mezinárodní a právní oddělení

Finanční analytický úřad

Od počátku roku 2018 působí na pozici právničky na Finančním analytickém úřadu, odbor Právní, oddělení Mezinárodní a právní, kde je v současné době jednou z jejích činností příprava implementace V. AML směrnice a s tím související novelizace zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů.

V letech 2014 – 2017 pracovala na Ministerstvu financí České republiky, odbor Legislativa a právní služby, oddělení Právní zastupování a poradenství, kde se věnovala především veřejnému právu. Hlavní náplní její činnosti bylo zastupování České republiky – Ministerstva financí v řízeních dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. V rámci právního zastupování zastupovala v řízeních před soudem rovněž tehdejší Finanční analytický útvar Ministerstva financí. 

Martina Chrástková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

pplk. Mgr. Martin Bartoš

Detektiv a metodik pro problematiku financování terorismu

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR

Pracuje u Policie České republiky 20 let. 7 let je zařazen na Sekci Terorismu a extremismu Národní centrály proti organizovanému zločinu (dříve ÚOOZ) SKPV Policie ČR, kde je jeho činnost zaměřena na oblast financování terorismu v rovině operativní, analytické i metodické.

V roce 2013 vystudoval filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně obor religionistika se zaměřením na náboženství v moderní společnosti (nová náboženská hnutí).

V rámci procesu Národního hodnocení rizik se podílí na zpracování materiálu, který se týká financování terorismu. V letech 2017 a 2018 se spolupodílel na 5. kole mezinárodního hodnocení České republiky ze strany výboru Rady Evropy – Moneyval. 

Mgr. Martin Zeman

Head of Operational Risk 

Česká spořitelna a.s.

Martin Zeman je absolventem Matematicko-Fyzikální fakulty UK, oboru numerická matematika. Již ve druhém ročníku zahájil profesní působení - nejprve ve firmě CT-NET, později v roce 1997 ve firmě CRC Data, kde se 6 let podílel na tvorbě specializovaných radiokomunikačních systémů. V letech 2003-2005 působil ve firmě Unicorn, kde zastával 

pozici projektového manažera zodpovědného za vývoj systému EMUS (systém pro sběr událostí operačního rizika, který je nyní využívaný v České spořitelně, Slovenské spořitelně a slovenské VUB bance).

Od roku 2005 působí v České spořitelně, od dubna 2011 v manažerské pozici, aktuálně vede odbor Řízení operačních rizik čítající 13 lidí. Je tajemníkem výboru CORS pro oblast compliance, operační riziko a bezpečnost.

Aktivně se účastnil validačního procesu ČNB na schválení pokročilého přístupu řízení operačního rizika AMA (Advanced Measurement Aproaches). Má zkušenosti se všemi standardními složkami řízení operačních rizik jako jsou sběr dat, reporting, rizikové sebehodnocení, analýza scénářů, klíčové rizikové indikátory, outsourcing, business kontinuity, pojistný program skupiny ERSTE, externí ORX data a implementace nápravných opatření.

V letech 2008-2011 byl v rámci řízení operačních rizik zodpovědný i za problematiku šetření neúvěrových podvodů. Své IT zkušenosti využil při budování systému pro on-line monitorování transakčních podvodů, který dodnes aktivně rozšiřuje.

PROGRAM SEMINÁŘE:

8:45 – 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:15 

Zahájení semináře. Definování cílů semináře a témat k diskuzi.

Ing. Sylvie Heidlerová             Ředitelka          Business Continuity s.r.o.

 

9:15 – 10:45 

Politicky exponované osoby (PEPs)

Mgr. Martina Chrástková        Právnička, Mezinárodní a právní oddělení         Finanční analytický úřad

•  Legislativa upravující zjišťování PEP

•  Kdo patří mezi politicky exponované osoby

  ◦  Fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním     významem

  ◦  Osoba blízká k PEP

  ◦  Majetková účast společně s PEP

•  Jak zjišťujeme PEP?

  ◦  Prohlášením fyzické osoby

  ◦  Z komerčních databází PEP

  ◦  Veřejně dostupné zdroje

•  První identifikace klienta      

  ◦  Standardní identifikace       

  ◦  Zprostředkovaná  identifikace

  ◦  Převzetí identifikace x identifikace bez fyzické přítomnosti

•  Kontrola a další opatření v případě PEP

  ◦  Důvody kontroly

  ◦  Rozsah a specifika kontroly PEP

•  Přítomnost PEP v právnických osobách

•  Zkušenosti z praxe

10:45 – 11:00  

Přestávka na kávu

11:00 – 12:30 

Financování terorismu

pplk. Mgr. Martin Bartoš

Detektiv a metodik pro problematiku financování terorismu

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV Policie ČR

•  Identifikace, zhodnocení a porozumění riziku financování terorismu 

  ◦  Legislativní rámec boje s financováním terorismu

  ◦  Přeshraniční financování terorismu

  ◦  Sektorově specifické financování terorismu

•  Fáze FT 

  ◦  Získávání finančních prostředků

  ◦  Přesun a uložení

  ◦  Využívání finančních prostředků nebo jiných aktiv pro teroristické účely

•  Lessons learned v zhodnocení rizika FT

•  Příklady z praxe

•  Efektivní iniciativy boje proti FT

•  Nová opatření používaná k zamezení financování teroristických skupin

•  Souvislosti boje proti FT a Anti Money Launderingu

•  Požadavky kladené na povinné osoby v boji proti FT

12:30 – 13:30 

Společný oběd

13:30 – 15:30 

Cybercrime a AML

Mgr. Martin Zeman         Head of Operational Risk          Česká spořitelna a.s.

•  Jak probíhají kybernetické útoky – jak se útočníci infiltrují a co hledají

•  Typy kybernetických útoků 

  ◦  Phishing

  ◦  Spoofing

  ◦  Malware

  ◦  Hacking

  ◦  Kreditní/debetní karty

  ◦  Internetové podvody (online scam)

  ◦  Útoky na účty jednotlivců

  ◦  Krádeže identit

•  Detekce a prevence

•  Praktické postupy ochrany proti kybernetickým útokům

•  Synergie kybernetické bezpečnosti, anti-fraudu a AML

Účastnický poplatek: 10.500 Kč + 21% DPH

Slevy:

Sleva za včasné přihlášení a zaplacení účastnického poplatku: 500 Kč

nejpozději 10 kalendářních dní před konáním akce (rozhodné je datum připsání účastnického poplatku na náš účet)

Množstevní: (dle počtu účastníků z jedné firmy na 1 akci) 

2 kolegové z jedné firmy: sleva 1.000 Kč pro každého

3 a více kolegů z jedné firmy: sleva 1.500 Kč pro každého

Věrnostní: (účast 1 osoby na více akcích v kalendářním roce)

2. akce:  sleva 500 Kč

3. akce:  sleva 1.000 Kč

Všechny slevy lze uplatnit při objednání semináře/konference v poznámce přihlášky. 

Jednotlivé slevy je možné sčítat.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Business Continuity s. r. o. 

Share This Event

bottom of page